สมุทรสาคร

จังหวัด สมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

     สมุทรสาคร เดิมเรียกว่าเมืองท่าจีน ทั้งนี้ คงเป็นเพราะ ในสมัยก่อน มีเรือสำเภาจีน มาจอดเทียบท่าที่นี่ กันมาก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๐๙๑ ในรัชสมัยสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เมืองท่าจีน เป็นที่ระดมพล แถบหัวเมืองชายทะเล แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองท่าจีน เป็นเมืองสาครบุรี ครั้นในปี พ.ศ. ๒๒๔๗ พระพุทธเจ้าเสือ ได้เสด็จ ประทับเรือพระที่นั่งเอกชัย ประพาสทางชลมารคเข้ามาในคลองโคกขาม ซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยว พ้นท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นผู้ถือท้ายเรือ พระที่นั่ง ไม่สามารถบังคับเรือได้ เรือจึงชนกิ่งไม้ หัวเรือหัก ทำให้พ้นท้ายนรสิงห์ ถูกประหารชีวิต เพราะต้องการรักษากฎมณเฑียรบาล พระพุทธเจ้าเสือ จึงทรงบัญชา ให้ขุดคลองตัดความโค้ง ของคลองโคกขาม ซึ่งปากคลอง ทะลุแม่น้ำท่าจีน ตรงหน้าเมืองพอดี คลองนี้มาขุดเสร็จ ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ และได้พระราชทานนามว่า คลองมหาชัย ชาวบ้าน จึงเรียกชื่อเมืองนี้ว่า เมืองมหาชัย ซึ่งมาเปลี่ยนเป็น สมุทรสาคร ในสมัยรัชกาลที่ ๔ แต่ชาวบ้าน ก็ยังนิยมเรียกเมืองนี้ว่า มหาชัย สมุทรสาคร

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร คือ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

     แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว มีเนื้อที่รวมทั้งหมด ๘๗๒ ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี-ปากท่อเพียง ๒๘ กิโลเมตร และตามทางหลวง หมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม เลี้ยวขวาถนนเศรษฐกิจ ๑ ผ่าน อำเภอกระทุ่มแบน ถึงตัวเมือง เป็นระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย แยกตามจังหวัด

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด