ชุมพร

จังหวัด ชุมพร

จ. ชุมพร

จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ เมื่อลงจากภาคกลาง มีพื้นที่ทางเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศสหภาพพม่า เป็นจังหวัดที่มีชายทะเลสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองไทย

คำขวัญประจำจังหวัด: ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1997 ในรัชสมัยของพระสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หลงเหลืออยู่ในจังหวัด ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ยกฐานะเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ. 2488 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้ยกพลขึ้นบก ณ ปากอ่าวชุมพร เพื่อขอเดินทางผ่านทางประเทศไทยไปตีพม่า ชุมพรเคยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมืองเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือตอนบนของภาคใต้

จังหวัดชุมพร เมืองแรกของภาคใต้ เปรียบเสมือนประตูบ้านของภาคใต้ ด้วยระยะทางที่ห่างจากกรุงเทพฯ ๔๖๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖,๐๐๙ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศด้านทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นที่ราบ มีสวนผลไม้และไร่นา แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้แร่ธาตุ ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศพม่า ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก จดชายทะเลอ่าวไทย มฝั่งทะเลยาว ๒๒๒ กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น ๘ อำเภอ คือ อำเภอชุมพร อำเภอหลังสวน อำเภอสวี อำเภอท่าแชะ อำเภอปะทิว อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอทุ่งตะโก ครับ

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย แยกตามจังหวัด

ประเด็นร้อนสุดๆ

ประเด็นล่าสุด