แท็ก

มูลทั่วไปจังหวัดจันทบุรี

อาคารกระทรวงพาณิชย์ ตอน พระอนุสาวรีย์กรมพระจันทบุรีนฤนาทาร

อาคารกระทรวงพาณิชย์ ตอน พระอนุสาวรีย์กรมพระจันทบุรีนฤนาทาร

พระอนุสาวรีย์ที่สร้างถวายแด่ เจ้านายชั้นสูง กับ คุโณปกรณ์มากมายมหาศาลของท่าน