ท่องเที่ยว > แหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมด

แหล่งท่องเที่ยว ทั้งหมด

 1. เกาะแตใน

 2. เกาะนางยวน เกาะนางยวน

 3. วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 4. วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

 5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

 6. วัดรัตนารามหรือวัดแก้ว

 7. วัดหลง

 8. วัดถ้ำสิงขร

 9. พระพุทธรูปใหญ่

 10. เจดีย์แหลมสอ

 11. พระพุทธบาทเขาเล่

 12. พระเจดีย์ภูเขาน้อย

 13. พระพุทธบาทบนภูเขาวัดมธุรวราราม

 14. ศาลเจ้าแม่กวนอิม

 15. อำเภอศีรีรัฐนิคม

 16. บึงขุนทะเล

 17. สถานฝึกลิงหรือโรงเรียนฝึกลิง

 18. วังหิน

 19. ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร

 20. หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์