ปิยมหาราช รำลึก

ปิยมหาราช รำลึก

วันที่ 23 ตุลาคม(วันปิยมหาราช) คือวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวง ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ปกครองการ สาธารณสุข การศึกษาตลอดจนรวมไปถึงการพา ประเทศให้รอด พ้นจากการล่าอาณานิคมพ้นจากการเป็น เมือง ขึ้นจากทั้งอังกฤษ และ ฝรั่งเศส โดยพระองค์ทรงยอมเฉือนแผ่นดินบางส่วนให้ไปเพื่อรักษา เอกราชของเราเอาไว้ นอกจากนี้แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มและ วางแผน ให้โครงสร้างของสังคมไทยมีความทันสมัยทัดเทียม กับนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้ว พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราช โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ตรงกับวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ณ พระตำ หนัก ตึกด้านหลังองค์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวัง ทรงมีพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา ลงกรณ์ ครั้นมีพรชนมายุ 15 พรรษาทรงได้รับเลื่อนรกรมขึ้น เป็น กรมขุนพินิจประชานาถ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตสม เด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิจประชานาถจึง ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2411 ขณะนั้นพระองค์ทรงมีชนมายุย่างเข้า 16 พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา ลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระองค์ หลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ได้ทะนุบำรุงบ้านเมืองให้ เจริญ ก้าวหน้าเพื่อหวังให้ทัดเทียมกับบรรดานานาอารยประเทศ ทรงโปรดให้มีการจัดการปฎิรูประเบียบแบบแผนปกครองเปลี่ยน แปลง แก้ไขจัดระเบียบราชการบริหารเสียใหม่ ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดี และกระทรวงเพิ่มขึ้น ใหม่โดยแบ่งเป็น 12 ส่วน คือ กระทรวงมหาดไทยกรมพระ กลาโหม กรมท่า กรมวัง กรม เมือง กรมนา กรมพระยาคลัง กรมยุติธรรม กรมยุทธนาธิการ กรมธรรมการ กรมโยธาธิการ และ กรมมุรธาธิการ ด้านการศึกษา ได้โปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวง ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปีพ.ศ. 2141และโปรดให้ตั้ง โรงเรียนมหาดเล็กในปี 2424 หลังจากนั้นในปี 2425โรงเรียน ได้ย้ายไปอยู่พระตำหนักสวนกุหลาบ จึงเรียกกันว่า โรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ ด้านวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ พระราชพิธี สิบสองเดือน ไกลบ้าน เงาะป่า ลิลิตรนิทราชาคริต และในรัชสมัย ของ พระองค์ได้เกิดกวีนักปราชญ์คนสำคัญมากมาย อาทิ พระยา ศรีสุนทรโวหาร (น้อย)ผู้ประพันธ์แบบเรียนภาษาไทย 6 เล่ม การเลิกทาส พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในรัชสมัยคือการเลิกทาส โดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ โดยเริ่มให้มีตราพระราชบัญญัติพิกัด เกษียณ อายุลูกทาสไทขึ้นในปี พ.ศ. 2417 โดยกำหนดให้ลูกทาสที่เกิดแต่ปีมะโรง พ.ศ. 2411อันเป็น ปีแรกที่พระองค์ทรงครองราชย์ให้ใช้อัตรา ค่าตัวใหม่ตามที่ระบุ ไว้ในพระราชบัญญัติ พออายุครบ 4 ปี ก็ให้ถือว่าค่าตัวเต็มค่าจาก นั้น ให้เริ่มเกษียณอายุลงไปทุกปี จนกว่าอายุครบ 21 ปี ก็ให้เป็น ไทแก่ตัว ด้วยพระปรีชาสามารถและพระเนตรอันยาวไกลในอีก 30ปีต่อมานับแต่มีพระราชดำริให้มีการเลิกทาสในเมืองไทย ก็ปราศ จากทาสโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ประเทศไทยก็เจริญ รุ่งเรือง เทียบเท่าบรรดานานาอารยประเทศ และรักษาความ เป็น เอกราชไว้ได้จนตราบทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิย มหาราช ของปวงชนชาวไทย เสด็วรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เมื่อพระชนมายุได้ 58 พรรษา รวมเวลาอยู่ในสิริราช สมบัตินับได้ถึง 42 ปีเศษ การจากไปของพระองค์ยังความโศกเศร้ามาสู่พสกนิกรของ พระองค์โดยทั่วหน้า วันปิยมหาราชจึงเป็นวันที่เหล่าพสกนิกร ชาว ไทยนำดอกไม้ธูปเทียนพวงมาลา มาถวายบังคมต่อพระบรม ราชานุสรณ์ของ องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ นานาประการที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้สถานที่สำคัญต่างๆในรัชกาลที่ 5 ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งวิมานเมฆนั้นเป็นหนึ่งในหมู่พระที่นั่งที่อยู่ในอาณาเขตของพระราชวังดุสิต ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสถานที่ราชการสำคัญๆที่มักจะใช้คำว่า ดุสิต - เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.30 - 16.00 - นักเรียน นักศึกษา นักบวช เสียค่าเข้าชม 20 บาท - ผู้ใหญ่ และ ประชาชนทั่วไปเสียค่าเข้าชม 50 บาท - รถประจำทางสาย 12, 18, 28, 70 และ 108 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 10, 16 และ ปอ.พ. 4 - ห้ามถ่ายภาพภายในบริเวณอาคาร พระที่นั่งอัมพรสถาน วันที่ 23ตุลาคม เวลา เที่ยงคืน 45 นาที พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จ สวรรคต ณ พระตำหนัก อันทรงโปรดปรานมากที่สุด ที่นั่นเอง - เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันเด็ก (เสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.) - ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม - รถประจำทางสาย 70 และ 72 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 3 พระบรมรูปทรงม้า สร้างเป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณและเพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณใน งานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในวโรกาสที่รัชกาลที่ 5 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ40 ปี ณ. ลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม แขวงดุสิต มีพิธีถวายบังคมและวาง พวงมาลา ในวันปิยมหาราช - รถประจำทางสาย 70 และ 72 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 3 วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร เป็น วัดประจำรัชกาลที่ 5 ที่ พระองค์ทรงสร้างให้เป็นวัดประจำ พระราชวังดุสิต ตั้งอยู่บนถนนพระราม 5 แขวงจิตรลดา เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทย ชาวต่างชาติเสีย 20 บาท ภายในมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - เปิดตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 - รถประจำทางสาย 5 16 23 50 70 72 99 และ 201 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 3, 5, และ 9วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ทรงตั้ง เป็น มหาวิทยาลัยสงฆ์ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม - เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. - รถประจำทางสาย 5 16 23 50 70 72 99 และ 201 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 3, 5, 9 โรงพยาบาลศิริราช ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2431 โรงพยาบาลศิริราช เป็นสถานพยาบาลหลวงแห่งแรกที่ พระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ทรงโปรดเกล้า ให้สร้างขึ้น ที่ริมคลอง บางกอกน้อยโดยทรงสละพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นจำนวนเงิน 200ชั่ง ตั้งอยู่บนถนนพรานนก ภายในบริเวณโรงพยาบาลมีพิพิทธภัณฑ์ศิริราช ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชม - เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. - รถประจำทางสาย 19 57 81 83 91 146 และ 149 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 32, 91 เรือด่วนเจ้าพระยาท่าวังหลัง , เรือข้ามฟากท่าช้าง พระบรมมหาราชวัง พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่สำคัญ ที่พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ ในวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 - เปิดให้เข้าชมทุกวัน 9.00-16.00 น. - คนไทยเสียค่าเข้าชม 10 บาท หากเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องทำหนังสือขออนุญาตถึงผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร - รถประจำทางสาย 1 3 6 9 15 19 25 30 32 33 39 43 44 47 53 59 60 64 65 70 80 82 91 123 201 และ 203 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 1 6 7 8 12 25 สาย 38 39 44 สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทรงโปรด ให้มีการ สำรวจ พื้นที่สร้างรถไฟ จาก กรุงเทพมหานคร ไป ยัง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2431 และ ในวันที่ 9 มีนาคม ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปขุดดินก่อ พระฤกษ์ เริ่มสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมา นับเป็น รถไฟหลวงสายแรก อยู่บนถนนพระราม 4 เปิดให้บริการผู้โดยสารทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง การเดินทาง - รถประจำทางสาย 4 7 21 25 29 34 40 53 73 109 และ 113 - รถประจำทางปรับอากาศสาย 1 4 7 29 73 ปอ.พ 5 และ 14 ท่านผู้อ่านมีคำแนะนำหรือติชมหรือคุยกับทีมงานวันว่างได้ที่ leisure@th.mweb.com
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ที่มีมากกว่าคำว่าพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ที่มีมากกว่าคำว่าพิพิธภัณฑ์

เปิดที่เที่ยวใหม่ สระมรกตแห่งท่าปอม จังหวัดกระบี่

เปิดที่เที่ยวใหม่ สระมรกตแห่งท่าปอม จังหวัดกระบี่

เปิดลายแทง สถานที่ท่องเที่ยวสัตหีบ สวยจับใจ ใกล้แค่เนี๊ยะ !!

เปิดลายแทง สถานที่ท่องเที่ยวสัตหีบ สวยจับใจ ใกล้แค่เนี๊ยะ !!

"เกาะห้อง" สวรรค์บนดิน แห่งทะเลกระบี่

"เกาะห้อง" สวรรค์บนดิน แห่งทะเลกระบี่

ไปแพร่ต้องห้ามพลาด 7 ร้านอร่อยเมืองแพร่

ไปแพร่ต้องห้ามพลาด 7 ร้านอร่อยเมืองแพร่

ประทับใจไปอีกนาน! บอลลูนยักษ์ คอนเสิร์ตเยี่ยม

ประทับใจไปอีกนาน! บอลลูนยักษ์ คอนเสิร์ตเยี่ยม

"น้ำแร่แม่วางไพรินทร์ รีสอร์ท" ที่พักสุดชิลสไตล์ล้านนา ณ เชียงใหม่ อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

"น้ำแร่แม่วางไพรินทร์ รีสอร์ท" ที่พักสุดชิลสไตล์ล้านนา ณ เชียงใหม่ อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

ฟังดนตรีที่ชายหาด กับ บรรยากาศสุดโรแมนติก krabi naga fest 2017

ฟังดนตรีที่ชายหาด กับ บรรยากาศสุดโรแมนติก krabi naga fest 2017

มาเลเซียยก ”ปีนี้...ปีนัง” เปิดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 20

มาเลเซียยก ”ปีนี้...ปีนัง” เปิดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 20

เตรียมหาชุดว่ายน้ำ เที่ยวซัมเมอร์นี้ที่ Ramayana water park

เตรียมหาชุดว่ายน้ำ เที่ยวซัมเมอร์นี้ที่ Ramayana water park

ไปเที่ยวทะเลกันไหม?  22 สุดยอดเกาะไทย ดีต่อใจ ชีวิตนี้ต้องไปให้ได้ซักครั้ง!

ไปเที่ยวทะเลกันไหม? 22 สุดยอดเกาะไทย ดีต่อใจ ชีวิตนี้ต้องไปให้ได้ซักครั้ง!

ภูเขาหญ้า love and journey

ภูเขาหญ้า love and journey

สีม่วงงามอร่าม ต้นตะแบกบานสะพรั่ง "อ่างเก็บน้ำบางพระ"

สีม่วงงามอร่าม ต้นตะแบกบานสะพรั่ง "อ่างเก็บน้ำบางพระ"

งานแถลงงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2560

งานแถลงงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2560

ไออุ่นจาก "เฮือนขวัญข้าว" บ้านพักกลางทุ่งนา ที่กำลังฮิตที่สุดในเชียงใหม่

ไออุ่นจาก "เฮือนขวัญข้าว" บ้านพักกลางทุ่งนา ที่กำลังฮิตที่สุดในเชียงใหม่

ธรรมชาติสรรค์สร้างความงาม ทุ่งดอกปอเทือง ณ บ้านนาตม จังหวัดแพร่

ธรรมชาติสรรค์สร้างความงาม ทุ่งดอกปอเทือง ณ บ้านนาตม จังหวัดแพร่

ยิ้มให้ดอกไม้ใบหญ้าได้ทั้งปีที่"อุทยานหลวงราชพฤกษ์"

ยิ้มให้ดอกไม้ใบหญ้าได้ทั้งปีที่"อุทยานหลวงราชพฤกษ์"

อากาศสุดฟิน "รับลมชมบอลลูน" พร้อมตราตรึงกับคอนเสิร์ตที่คุณจะไม่มีวันลืม

อากาศสุดฟิน "รับลมชมบอลลูน" พร้อมตราตรึงกับคอนเสิร์ตที่คุณจะไม่มีวันลืม

เสน่ห์ชุมชนไทยไม่ไปไม่รู้ "ผลิตผลสร้างรายได้ ชุมชนแหล่งวัตถุดิบพื้นเมือง" จ.ระยอง

เสน่ห์ชุมชนไทยไม่ไปไม่รู้ "ผลิตผลสร้างรายได้ ชุมชนแหล่งวัตถุดิบพื้นเมือง" จ.ระยอง

สร้างสรรค์เมนูใหม่เมืองระยอง  โครงการ "เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน"

สร้างสรรค์เมนูใหม่เมืองระยอง โครงการ "เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์