น้อมรำลึก พระโสทรเชษฐภคินี ผ่านนิทรรศการ

น้อมรำลึก พระโสทรเชษฐภคินี ผ่านนิทรรศการ

น้อมรำลึก พระโสทรเชษฐภคินี ผ่านนิทรรศการ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้ตระหนักในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , นิทรรศการ , ท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้รับความรู้ ความเข้าใจในโบราณราชประเพณี เกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระประวัติ พระกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระจริยวัตร รวมทั้งมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ และภาพวาดเกี่ยวกับพระกรณียกิจโดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงรวม 84 ท่าน ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นิทรรศการครั้งนี้แบ่งออกเป็น 12 โซน คือ 1. โซน ตามรอยพระบาทแก้วกัลยา เป็นการจัดแสดงภาพวาดพระประวัติและพระกรณียกิจใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 84 ภาพ ตามจำนวนพระชันษา จาก 84 ศิลปินในโครงการ ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยภาพทั้งหมดเป็นภาพจริงที่ศิลปินวาด และได้ถูกจำแนกเนื้อหาออกเป็น 11 หมวดด้วยกัน พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , นิทรรศการ , ท่องเที่ยว 2. โซน สมพระเกียรติยศ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ โซนนี้จะเป็นการประมวลภาพเหตุการณ์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2551 3. โซน กัลยาณิวัฒนาแห่งราชสกุลมหิดล เป็นการจัดแสดงพระประวัติและพระอิสริยยศใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นับแต่ประสูติ จนถึงทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศครั้งสุดท้าย รวมถึงนัยความหมายแห่งพระนาม 4. โซน สมเด็จเจ้าฟ้าในใจประชา จะประมวลภาพแห่งความประทับใจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขณะเสด็จไปเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พร้อมข้อความบรรยายความรู้สึกของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์ และภายในโซนนี้ ยังมีการค้นหาบุคคล 7 คน ในจำนวน 6 ภาพด้วย 5. โซน พระอุปถัมภ์ ค้ำจุนประชา จัดแสดงข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับมูลนิธิที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ พร้อมความรู้สึกของตัวแทนบุคคลในพระอุปถัมภ์ ที่บรรยายถึงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 6. โซน องค์อุทิศ เพื่อปวงชน จัดแสดงพระกรณียกิจและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงปฏิบัติ เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระชนม์ชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 7. โซน พระโกศจันทน์ โซนนี้จะจัดแสดงประวัติ และธรรมเนียมการใช้พระโกศสำหรับพระบรมศพ และพระศพ ตามโบราณราชประเพณีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงความเป็นมาของพระโกศจันทน์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 8. โซน ราชรถน้อย จัดแสดงประวัติการสร้างราชรถน้อย ความหมาย และหน้าที่การใช้งาน ในอดีตจนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ , นิทรรศการ , ท่องเที่ยว 9. โซน ริ้วขบวนพระอิสริยยศ จะจัดแสดงประวัติริ้วขบวนแห่ เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ พระราชอิสริยยศ และพระอิสริยยศที่สำคัญในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ และพระศพ ตามโบราณราชประเพณีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงเครื่องประกอบพระอิสริยยศ และเครื่องแต่งกายในริ้วขบวนแห่พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 10. โซน พระเมรุ เป็นการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระเมรุมาศ และพระเมรุตามโบราณราชประเพณีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ความหมาย และแบบร่างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมถึงงานศิลปกระกอบพระเมรุโดยรอบ 11. โซน มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ 12. โซน จำหน่ายของที่ระลึก ในโซนนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เตรียมของที่ระลึกมาจำหน่ายแก่ประชาชน อาทิ เข็มที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประดับและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ ตลอดจนเพื่อนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แสตมป์ที่ระลึกจากไปรษณีย์ไทย หนังสือที่ระลึก และสายรัดข้อมือ เป็นต้น นิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ ใครสนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พฤศจิกายนนี้ ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และควรแต่งกายเรียบร้อย เพราะเป็นเขตพระราชฐาน แต่ไม่ต้องไว้ทุกข์ ส่วนจัดแสดงตามรอยพระบาทแก้วกัลยา 84 รูป ชื่อภาพ/ศิลปิน 4 รูปใหญ่พิเศษ 1. พระชันษาสูง ธีระวัฒน์ คะนะมะ 2. ทรงกรม ปรีชา เถาทอง 3. พระกรณียกิจ พรชัย ใจมา 4. ทรงพระเยาว์ สมศักดิ์ รักสุวรรณ 1. พระโสทรเชษฐภคินี 15 รูป 1. แสงสุดท้าย เกรียงไกร เมืองมูล 2. ความรักและความผูกพัน ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ 3. เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เนติกร ชินโย 4. ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ประทีป คชบัว 5. พระโสทรเชษฐภคินี ประสงค์ ลือเมือง 6. สายฝนบนยอดดอย พลิกฟื้นชีวิต พิชิต ไปแดน 7. ความรัก ความผูกพัน พิสิษฐ์ พันธ์เทียน 8. จากอดีตสู่ปัจจุบัน ไพฑูรย์ สิงห์คำ 9. ธ สานแสงแห่งพระเมตตา ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง 10. ภาพสายพระเนตร ยุทธกิจ ประสมผล 11. สมเด็จพระพี่นางฯ และสองยุวกษัตริย์ วิศเวท วัฒนสุข 12. พระองค์ผู้ทรงด้วยเมตตา สมภพ บุตราช 13. พระโสทรเชษฐภคินี สองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ สัมฤทธิ์ เพชรคง 14. ทรงเป็นที่รักยิ่ง สุภร พรินทรากุล 15. สู่แสงสวรรค์ สุวัฒน์ วรรณมณี 2. พระประวัติ 10 รูป 1. ลีลาชีวิต กำจร สุนพงษ์ศรี 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กับม้าสีขาว จินตนา เปี่ยมศิริ 3. ความทรงจำแห่งเวลาของพระผู้ทรงความดีงาม จำนันต์ สารารักษ์ 4. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชัยรัตน์ แสงทอง 5. เจ้าฟ้าหญิงนักบิน ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต 6. เจ้าหญิงพระองค์น้อย เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง 7. เสด็จสู่สวรรคาลัย วัชระ กล้าค้าขาย 8. ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ วิรัญญา ดวงรัตน์ 9. ขัตติยราชนารี ศักย ขุนพลพิทักษ์ 10. princess and edelweiss อุดมลักษณ์ ทรงสุวรรณ 3.ทรงเป็นครูของแผ่นดิน 10 รูป 1. ทำนุบำรุงศิลปะ กมล ทัศนาญชลี 2. ครูของแผ่นดิน ทวี เกษางาม 3. ทรงเป็นประทีปฉายความรู้สู่เยาวชนไทย พรชีวินทร์ มลิพันธ์ 4. น้อมถวายแด่ครูของแผ่นดิน ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ 5. ความทรงจำที่ ม.อ.ปัตตานี มูฮำหมัด โรจนอุดมศาตร์ 6. ครูของแผ่นดิน สมพงษ์ สาราทรัพย์ 7. พระพี่นาง สุรเดช แก้วท่าไม้ 8. ครูของแผ่นดิน เสกสรรค์ สิงห์อ่อน 9. ครูของแผ่นดิน อิทธิพล ตั้งโฉลก 10. ผูกพัน อุตสาห์ ไวยศรีแสง 4.ยอดขัตติยกัลยาณี 5 รูป 1. แสงสีทอง กรุณา ภาณุเมศ 2. แสงแห่งศรัทธา เทอดศักดิ์ พลซา 3. กตัญญุตา บุญชนะ ไชยจิตต์ 4. สำนึกในพระเกียรติคุณ สมบูรณ์ สูงขาว 5. ยอดขัตติยา อลงกรณ์ หล่อวัฒนา 5. สืบสานโครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 7 รูป 1. เด็กพิการ โชคชัย ตักโพธิ์ 2. พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ มาตลอดพระชนม์ชีพล้วนงดงาม ทินกร กาษรสุวรรณ 3. น้ำพระทัยสู่ปวงประชา ธารา วงศ์รัตน์ 4. ดอกแก้วกัลยา พิชิต ตั้งเจริญ 5. เป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้น รัตนชัย ไชยรัตน์ 6. สรวงสวรรค์บนแผ่นดินไทย สาธิต เทศนา 7. พระพี่นางในสวนอักษร อานันท์ ราชวังอินทร์ 6.เกื้อกูลประชากรด้านสังคมสงเคราะห์ 5 รูป 1. แสงสว่าง เพื่อชีวิตเด็กในสลัม จำเนียร ทองมา 2. มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชัยวิชิต สิทธิวงศ์ 3. ไดอารี่ของฉัน ปริทรรศน์ หุตางกูร 4. แสงทองแสงธรรม ศักชัย อุทธิโท 5. นํ้าพระทัย พระผู้ทรงเมตตา ถิ่นยากไร้ สัมพันธ์ สารารักษ์ 7.เกื้อกูลประชากรด้านดนตรี การแสดง และศิลปะทุกแขนง 7 รูป 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทวีศักดิ์ ศรีทองดี 2. เสียงใต้ปีก พีระ ศรีอัน 3. หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณ พีระพงษ์ คีรีวงษ์ 4. อุปถัมภ์เกื้อกูลศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก มณเฑียร ชูเสือหึง 5. Largo วศิน กำเหนิดรัตน์ 6. เสียงจากฟากฟ้า วุฒิกร คงคา 7. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กับหุ่นโจหลุยส์ อรัญ หงษ์โต 8. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ 8 รูป 1. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ทรงเดช ทิพย์ทอง 2. เสด็จสู่สวรรคาลัย ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์ 3. ทรงอุปถัมภ์วัดทับไกร จ.จันทบุรี ประศาสน์ จันทร์สุภา 4. ดั่งแสงส่องธรรม วีระศักดิ์ สัสดี 5. สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สมยศ ไตรเสนีย์ 6. ถวายผ้าพระกฐิน สาคร โสภา 7. สายใยแห่งความผูกพันที่มีต่อครอบครัวในแหล่งชุมชนแออัดแหล่งสลัม สุรพล แสนคำ 8. ทรงอุปถัมภ์วัดสิริวัฒนาวิสุทธิ์ สุรสิทธิ์ เสาว์คง 9.เจ้าฟ้านักประพันธ์ 4 รูป 1. เจ้าฟ้านักประพันธ์ โชติ แก้วละเอียด 2. เจ้าฟ้านักประพันธ์ เด่น หวานจริง 3. พระพี่นางฯ ในสวนอักษร ธีรยุทธ จีนประชา 4. ทรงอ่านและทรงเขียน พิชัย นิรันต์ 10.ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่ 5 รูป 1. ประทับใจในพระกรณียกิจ คมกริช สวัสดิรมย์ 2. ทรงพระเมตตา ประทีป สว่างสุข 3. ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่ รุ่งศักดิ์ ดอกบัว 4. องค์อุปถัมภ์สถาบันคชบาลแห่งชาติ ผศ.วิชิต ชมทวีวิรุตม์ 5. พระเมตตาแผ่ไพศาลตราบนานเท่านาน วิษุวัติ พีสะระ 11.พระเกียรติคุณ สดุดี 4 รูป 1. ดั่งความอาลัย ธณฤษภ์ ทิพย์วารี 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นาวิน เบียดกลาง 3. พระโสทรเชษฐภคินี อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ 4. จากฟ้าสู่ดินคืนสวรรค์ ยงยุทธ รุยันต์ ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisement Replay Ad
มุมถ่ายรูปสุดฟิน ทุ่งดอกปอเทืองสีทอง จังหวัดนครสวรรค์

มุมถ่ายรูปสุดฟิน ทุ่งดอกปอเทืองสีทอง จังหวัดนครสวรรค์

สวรรค์ชัดๆ มหัศจรรย์ทะเลหมอกแห่งภูทับเบิก

สวรรค์ชัดๆ มหัศจรรย์ทะเลหมอกแห่งภูทับเบิก

ดอยนี้สีเหลือง! ชมภาพทุ่งดอกบัวตองบานสะพรั่งทั่วพื้นที่ดอยแม่อูคอ

ดอยนี้สีเหลือง! ชมภาพทุ่งดอกบัวตองบานสะพรั่งทั่วพื้นที่ดอยแม่อูคอ

เปิด Unseen แห่งใหม่ของจันทบุรี เดินเล่นกลางทะเลที่จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม

เปิด Unseen แห่งใหม่ของจันทบุรี เดินเล่นกลางทะเลที่จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม

กลับมาอีกครั้งแล้ว "ทริปรถไฟลอยน้ำ" ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

กลับมาอีกครั้งแล้ว "ทริปรถไฟลอยน้ำ" ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

7 เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางให้ง่ายและประหยัดพื้นที่

7 เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางให้ง่ายและประหยัดพื้นที่

9 ข้อที่ BACKPACKER ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้งบไม่บาน

9 ข้อที่ BACKPACKER ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้งบไม่บาน

เอสซีจี เคมิคอลส์ รวมพลังจิตอาสากว่า 500 คนสร้างบ้านปลา

เอสซีจี เคมิคอลส์ รวมพลังจิตอาสากว่า 500 คนสร้างบ้านปลา

กางเต็นท์ตากหมอก นอนข้างริมโขง บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

กางเต็นท์ตากหมอก นอนข้างริมโขง บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

นครชุมเมืองแห่งวิถีชีวิตที่ใครก็ต้องตกหลุมรัก

นครชุมเมืองแห่งวิถีชีวิตที่ใครก็ต้องตกหลุมรัก

กฎเหล็ก 9 ข้อ จัดทริปประหยัดในราคาที่โดนใจ

กฎเหล็ก 9 ข้อ จัดทริปประหยัดในราคาที่โดนใจ

เริ่มแล้ววันนี้ ประเพณีสุดยิ่งใหญ่ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์" จ.สมุทรปราการ

เริ่มแล้ววันนี้ ประเพณีสุดยิ่งใหญ่ "งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์" จ.สมุทรปราการ

หนาวลม ห่มฟ้า สบตากับสายหมอก ที่สวนยาหลวง จังหวัดน่าน

หนาวลม ห่มฟ้า สบตากับสายหมอก ที่สวนยาหลวง จังหวัดน่าน

ยกมันส์ขึ้นเหนือ เตรียมสนุกกับงานวิ่งสุดมันส์ “LEORunไตร” วิ่ง ร้อง เต้น ที่เชียงใหม่

ยกมันส์ขึ้นเหนือ เตรียมสนุกกับงานวิ่งสุดมันส์ “LEORunไตร” วิ่ง ร้อง เต้น ที่เชียงใหม่

7 ร้านชุมชนริมน้ำจันทบูร

7 ร้านชุมชนริมน้ำจันทบูร

5 เรื่องที่สาวๆ ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย

5 เรื่องที่สาวๆ ต้องรู้ เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย

รวม 5 ดอยวิวสวยสุดอลังการ กางเต็นท์ชมทะเลหมอกยามเช้าชมหมู่ดาวในยามค่ำคืน

รวม 5 ดอยวิวสวยสุดอลังการ กางเต็นท์ชมทะเลหมอกยามเช้าชมหมู่ดาวในยามค่ำคืน

เกาะมันนอก เกาะส่วนตัวกลางทะเลอ่าวไทย ในระยอง

เกาะมันนอก เกาะส่วนตัวกลางทะเลอ่าวไทย ในระยอง

สวยงามเหลือเชื่อ ทุ่งดอกเก๊กฮวยเชียงใหม่ 1 ปีมีครั้งเดียว

สวยงามเหลือเชื่อ ทุ่งดอกเก๊กฮวยเชียงใหม่ 1 ปีมีครั้งเดียว

อลังการที่สุดเท่าที่เคยมีมา! เรือรบนานาชาติกว่า 50 ลำ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 2017

อลังการที่สุดเท่าที่เคยมีมา! เรือรบนานาชาติกว่า 50 ลำ ในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์