อพท. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

อพท. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

อพท. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

     ‘สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร’ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่แผ่นดินสยามมายาวนานกว่า 700 ปี ยังคงเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์และคุณค่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา และกลายเป็นมรดกล้ำค่าสำหรับคนรุ่นหลังที่ได้ดื่มด่ำกับอารยธรรม เรียนรู้วิถีชีวิต และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไทยในอดีต

     เมืองประวัติศาสตร์ทั้งสามแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์จากกรมศิลปากรในปี 2518 และได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2534 จากการเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างชาญฉลาดและแสดงถึงอารยธรรมอันงดงาม โดยตั้งแต่นั้นมา โบราณสถานเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กของไทยที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้แวะมาเยี่ยมเยือนได้อย่างไม่ขาดสาย

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ต่างแวดล้อมด้วยชุมชนเก่าแก่ที่อยู่อาศัยมายาวนานหลายร้อยปี และถือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากอาณาจักรสุโขทัย การพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โบราณสถาน จึงเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นที่มาขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


     อพท. เริ่มเข้ามาพัฒนาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ในปี 2552 โดยการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในราชกิจจานุเบกษา อีกทั้งเป็นพื้นที่ต้นแบบของการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

     การดำเนินงานของ อพท. เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘มรดกโลกกินได้’ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพทางสังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ หวงแหน และร่วมกันรักษามรดกโลกอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน


     อพท. มีการจัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าของเมืองมรดกโลก รวมถึงพัฒนาแนวทางการดูแลเมืองมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้รับเกียรติจากคุณปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรภายในงาน ได้แก่ คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. คุณสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลัดเทศบาล ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก คุณสันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า-สุโขทัย และ ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง ผู้ดำเนินการเสวนา โดยภายใต้แนวคิดมรดกโลกกินได้นั้น อพท. มีการจัดกิจกรรมใน 3 แนวทางร่วมกัน ดังนี้


     1. การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น อาทิ การแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ งานย้อนอดีตนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณ ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า กิจกรรมค้นหาช่าง 10 หมู่ ฯลฯ
     2. การพัฒนาสัญลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยจัดทำแบรนด์ ‘มรดกพระร่วง’ เพื่อเป็น Destination Brand ที่สะท้อนถึงแก่นแท้และอารยธรรมของแผ่นดินไทยสมัยราชวงศ์พระร่วง ในรูปแบบตราสินค้า การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
     3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญมรดกโลก กิจกรรมเพิ่มทักษะการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ


     จากแนวคิดมรดกโลกกินได้สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ศิลปวัฒนธรรมจากต้นกำเนิดแห่งแผ่นดินสยามได้รับการสืบทอด และมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ ชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ยังมีระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงนับเป็นการพัฒนาแบบรอบด้านที่ทำให้พื้นที่เมืองมรดกโลกแห่งนี้มีศักยภาพ และเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน …

 


[Advertorial]

พาเที่ยวเมืองลี้ ที่ไม่ใช่ลี้ภัย แต่เป็นลี้หนีความวุ่นวายมาหาความสงบงดงาม!!

พาเที่ยวเมืองลี้ ที่ไม่ใช่ลี้ภัย แต่เป็นลี้หนีความวุ่นวายมาหาความสงบงดงาม!!

คลองสระแก้ว Blue Lagoon แห่งกระบี่!!

คลองสระแก้ว Blue Lagoon แห่งกระบี่!!

เปิดที่เที่ยวใหม่ วังพญานาค 4 ตระกูล พุทธอุทยานหลวงปู่สด

เปิดที่เที่ยวใหม่ วังพญานาค 4 ตระกูล พุทธอุทยานหลวงปู่สด

ไม่ต้องอ้ำอึ้ง (เมื่อเดินทาง) อีกต่อไปเผย 5 ประโยคยอดนิยมที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางในแต่ละประเทศ!!

ไม่ต้องอ้ำอึ้ง (เมื่อเดินทาง) อีกต่อไปเผย 5 ประโยคยอดนิยมที่มีประโยชน์ต่อการเดินทางในแต่ละประเทศ!!

ความหมายที่ซ่อนอยู่ในปลา ลึกซึ้งกว่าคุณคิด

ความหมายที่ซ่อนอยู่ในปลา ลึกซึ้งกว่าคุณคิด

ดอกกระเจียวเบ่งบานที่สุดในรอบปี!! ที่นี่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง

ดอกกระเจียวเบ่งบานที่สุดในรอบปี!! ที่นี่ อุทยานแห่งชาติไทรทอง

พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทุ่งดอกคอสมอส สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสานที่ชัยภูมิ!!

พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทุ่งดอกคอสมอส สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสานที่ชัยภูมิ!!

พาชมสุดยอดเทศกาลอาหารของกรุงเทพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Tastes of the world !!

พาชมสุดยอดเทศกาลอาหารของกรุงเทพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Tastes of the world !!

รวม 5 เกาะสวยทะเลตราด ไม่ต้องไปไกลถึงอันดามันก็เจอทะเลในฝันได้!!

รวม 5 เกาะสวยทะเลตราด ไม่ต้องไปไกลถึงอันดามันก็เจอทะเลในฝันได้!!

สุดแปลก! ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกาะทะลุ น้ำทะเลลด จนปะการังโผล่พ้นน้ำ

สุดแปลก! ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกาะทะลุ น้ำทะเลลด จนปะการังโผล่พ้นน้ำ

นิทรรศการ"จักรพงษ์นิทรรศน์" ครั้งแรกที่ประวัติศาสตร์จดหมายพระราชหัตถเลขา ร.๕ จะถูกเปิดเผย!!

นิทรรศการ"จักรพงษ์นิทรรศน์" ครั้งแรกที่ประวัติศาสตร์จดหมายพระราชหัตถเลขา ร.๕ จะถูกเปิดเผย!!

Harami Steak ข้าวหน้าเนื้อแท้ๆ แต่มองยังไงก็ไม่เห็นข้าว!

Harami Steak ข้าวหน้าเนื้อแท้ๆ แต่มองยังไงก็ไม่เห็นข้าว!

สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อสนามบินดอนเมืองเตรียมเปลี่ยนวิธีตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร ลดปัญหาคิวยาว!!

สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อสนามบินดอนเมืองเตรียมเปลี่ยนวิธีตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร ลดปัญหาคิวยาว!!

เยี่ยม โอ วรุฒ วรธรรม พร้อมส่องร้านกาแฟ ”บ้านโอวรุฒ”

เยี่ยม โอ วรุฒ วรธรรม พร้อมส่องร้านกาแฟ ”บ้านโอวรุฒ”

พาชมโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย!!

พาชมโรงแรมแมวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย!!

5 จุดชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในเมืองไทย!! ภาพแห่งความอัศจรรย์ยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า

5 จุดชมพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในเมืองไทย!! ภาพแห่งความอัศจรรย์ยามอาทิตย์ลับขอบฟ้า

เดินเล่นลงสู่กลางทะเลสีฟ้าใส พร้อมกับอาหารทะเลสด ๆ ราคาถูก ณ ท่าเรือราไวย์

เดินเล่นลงสู่กลางทะเลสีฟ้าใส พร้อมกับอาหารทะเลสด ๆ ราคาถูก ณ ท่าเรือราไวย์

3 ที่พักบูติกโฮเทลที่ดีที่สุดของกทม. (ในสายตาสื่ออังกฤษ)

3 ที่พักบูติกโฮเทลที่ดีที่สุดของกทม. (ในสายตาสื่ออังกฤษ)

ย้อนเวลาสู่วัยเด็ก กับคาเฟ่ของคนรักการ์ตูน ร้าน Time Machine by น้าต๋อย เซมเบ้

ย้อนเวลาสู่วัยเด็ก กับคาเฟ่ของคนรักการ์ตูน ร้าน Time Machine by น้าต๋อย เซมเบ้

ตลาดน้ำกวางโจว ตลาดน้ำกลางน้ำตกที่เดียวในโลก!!

ตลาดน้ำกวางโจว ตลาดน้ำกลางน้ำตกที่เดียวในโลก!!

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์