อพท. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

อพท. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

อพท. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าเมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร

     ‘สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร’ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่แผ่นดินสยามมายาวนานกว่า 700 ปี ยังคงเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์และคุณค่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา และกลายเป็นมรดกล้ำค่าสำหรับคนรุ่นหลังที่ได้ดื่มด่ำกับอารยธรรม เรียนรู้วิถีชีวิต และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไทยในอดีต

     เมืองประวัติศาสตร์ทั้งสามแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์จากกรมศิลปากรในปี 2518 และได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 2534 จากการเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างชาญฉลาดและแสดงถึงอารยธรรมอันงดงาม โดยตั้งแต่นั้นมา โบราณสถานเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์กของไทยที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้แวะมาเยี่ยมเยือนได้อย่างไม่ขาดสาย

     อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ต่างแวดล้อมด้วยชุมชนเก่าแก่ที่อยู่อาศัยมายาวนานหลายร้อยปี และถือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากอาณาจักรสุโขทัย การพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โบราณสถาน จึงเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นที่มาขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


     อพท. เริ่มเข้ามาพัฒนาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ในปี 2552 โดยการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ และได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในราชกิจจานุเบกษา อีกทั้งเป็นพื้นที่ต้นแบบของการบริหารจัดการอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าของการเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

     การดำเนินงานของ อพท. เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘มรดกโลกกินได้’ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพทางสังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ หวงแหน และร่วมกันรักษามรดกโลกอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน


     อพท. มีการจัดกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่าของเมืองมรดกโลก รวมถึงพัฒนาแนวทางการดูแลเมืองมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยได้รับเกียรติจากคุณปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรภายในงาน ได้แก่ คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. คุณสมชาย เดือนเพ็ญ รองปลัดเทศบาล ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก คุณสันติ อภัยราช ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปองเลิศ เฉลิมสิริโรจน์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า-สุโขทัย และ ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง ผู้ดำเนินการเสวนา โดยภายใต้แนวคิดมรดกโลกกินได้นั้น อพท. มีการจัดกิจกรรมใน 3 แนวทางร่วมกัน ดังนี้


     1. การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น อาทิ การแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ งานย้อนอดีตนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณ ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า กิจกรรมค้นหาช่าง 10 หมู่ ฯลฯ
     2. การพัฒนาสัญลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม โดยจัดทำแบรนด์ ‘มรดกพระร่วง’ เพื่อเป็น Destination Brand ที่สะท้อนถึงแก่นแท้และอารยธรรมของแผ่นดินไทยสมัยราชวงศ์พระร่วง ในรูปแบบตราสินค้า การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง
     3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญมรดกโลก กิจกรรมเพิ่มทักษะการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกตามมาตรฐานสากล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ


     จากแนวคิดมรดกโลกกินได้สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ศิลปวัฒนธรรมจากต้นกำเนิดแห่งแผ่นดินสยามได้รับการสืบทอด และมีการพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัย นอกจากนี้ ชุมชนเก่าแก่ในพื้นที่ยังมีระดับคุณภาพชีวิตดีขึ้น จึงนับเป็นการพัฒนาแบบรอบด้านที่ทำให้พื้นที่เมืองมรดกโลกแห่งนี้มีศักยภาพ และเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน …

 


[Advertorial]

Advertisement Replay Ad
เกาะขามเปิดให้เที่ยวแล้ว วันเสาร์ที่ 23 กันยายนนี้เปิดให้เข้าชมวันแรก!!

เกาะขามเปิดให้เที่ยวแล้ว วันเสาร์ที่ 23 กันยายนนี้เปิดให้เข้าชมวันแรก!!

ทำความรู้จักกับ "บุรีรัมย์" เมืองธรรมดาที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวจุดมุ่งหมายของคนทั่วโลก!!

ทำความรู้จักกับ "บุรีรัมย์" เมืองธรรมดาที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวจุดมุ่งหมายของคนทั่วโลก!!

พิชิตน้ำตกหมันแดง ตามหาขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติ "ดอกลิ้นมังกร"

พิชิตน้ำตกหมันแดง ตามหาขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติ "ดอกลิ้นมังกร"

อดีตและปัจจุบัน โลกคู่ขนานผ่านรูปถ่ายและสถานที่!!

อดีตและปัจจุบัน โลกคู่ขนานผ่านรูปถ่ายและสถานที่!!

เย็นสุดขั้ว ละมุนถึงใจ…กับ Nitro Cold Brew

เย็นสุดขั้ว ละมุนถึงใจ…กับ Nitro Cold Brew

ตามรอยละคร "รากนครา" พาเที่ยวอุโมงค์ลึกลับแห่งวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่!!

ตามรอยละคร "รากนครา" พาเที่ยวอุโมงค์ลึกลับแห่งวัดอุโมงค์จังหวัดเชียงใหม่!!

10 สถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในประเทศไทย!!

10 สถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในประเทศไทย!!

Nood Fest กินเส้น อร่อยซ่าด้วยกันกับโค้ก

Nood Fest กินเส้น อร่อยซ่าด้วยกันกับโค้ก

เคยทานกันไหม? "กุ้งเหยียด" ของดีจากบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ!!

เคยทานกันไหม? "กุ้งเหยียด" ของดีจากบ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ!!

ร้านกาแฟไทลื้อ สุดยอดร้านกาแฟวิวทุ่งนาระดับตำนาน!!

ร้านกาแฟไทลื้อ สุดยอดร้านกาแฟวิวทุ่งนาระดับตำนาน!!

เชื่อหรือไม่? ร้านนี้อยู่เมืองไทยไม่ใช่ญี่ปุ่น!! Ryokan Cafe

เชื่อหรือไม่? ร้านนี้อยู่เมืองไทยไม่ใช่ญี่ปุ่น!! Ryokan Cafe

เตรียมปิดให้เข้าชมอย่างถาวร!! พระที่นั่งอนันตสมาคม ความงดงามที่ควรค่าไปเห็นด้วยตาตนเองสักครั้ง

เตรียมปิดให้เข้าชมอย่างถาวร!! พระที่นั่งอนันตสมาคม ความงดงามที่ควรค่าไปเห็นด้วยตาตนเองสักครั้ง

มหัศจรรย์วัดร่องเสือเต้น ในมุมมองที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น!!

มหัศจรรย์วัดร่องเสือเต้น ในมุมมองที่หลายคนอาจยังไม่เคยเห็น!!

เตรียมร่วมงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ "อุ้มพระดำน้ำ ที่เดียวในโลก" ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 19-23 ก.ย.

เตรียมร่วมงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ "อุ้มพระดำน้ำ ที่เดียวในโลก" ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 19-23 ก.ย.

ย้อนเวลาสู่อดีตกับ Street Art ย่านเมืองเก่าสงขลา

ย้อนเวลาสู่อดีตกับ Street Art ย่านเมืองเก่าสงขลา

นนทบุรี “มหกรรมของดีอีสานกลาง” สู่ชุมชนเมือง ช็อป ชิม ชม ตระการตา

นนทบุรี “มหกรรมของดีอีสานกลาง” สู่ชุมชนเมือง ช็อป ชิม ชม ตระการตา

พาทัวร์บ้านนาแห้วมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลย

พาทัวร์บ้านนาแห้วมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเลย

ความงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองอันแสนสงบ "อุทัยธานี"

ความงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ในเมืองอันแสนสงบ "อุทัยธานี"

คิดถึงในหลวง ร.9…ไปดูไปฟัง นิทรรศการ “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”

คิดถึงในหลวง ร.9…ไปดูไปฟัง นิทรรศการ “เสียง ศิลป์ แผ่นดินทอง”

ถ้ำลอด ถ้ำผีหัวโต พายเรือมุดถ้ำตามหา Amazing Lagoon!

ถ้ำลอด ถ้ำผีหัวโต พายเรือมุดถ้ำตามหา Amazing Lagoon!

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์