เมืองสามหมอก ชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ถนนสายสงครามโลกครั้งที่ ๒

เมืองสามหมอก ชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ถนนสายสงครามโลกครั้งที่ ๒

เมืองสามหมอก ชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ถนนสายสงครามโลกครั้งที่ ๒

สนุกท่องเที่ยว (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เมืองสามหมอก ชูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ถนนสายสงครามโลกครั้งที่ ๒ พร้อมเปิดโครงการพระราชดำริให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หวังเจาะตลาดชาวญี่ปุ่นและเกาหลี เข้ามาพำนักระยะยาว

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และนายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันแถลงข่าว “โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว และโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน” ณ ห้องกระดังงา  ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวในหลายมิติ ทั้งในเชิงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ยังคงมีการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์อย่างเหนียวแน่น มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่โดดเด่นหนึ่งเดียวในไทย คือ ภูโคลน แหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทยและเป็นแหล่งโคลน ๑ ใน ๓ แหล่งของโลก พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริ อาทิเช่น ศูนย์โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง) เป็นต้น นอกจากนั้นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตยังเคยเป็นเส้นทางถอยทัพของกองทัพญี่ปุ่นยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงมีเรื่องราวความผูกพันและมิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างคนญี่ปุ่นและคนไทยอันแน่นแฟ้นยาวนานสืบเนื่องมาจนถึงวันนี้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี ๒๕๕๗ มีนักท่องเที่ยวถึง ๗๕๐,๐๐๐ คน และคาดว่าปี ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ๕ % สร้างรายได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท

ด้านนายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ และและโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ “ศิลปาชีพ ชาติพันธุ์ล้านนา เทิดไท้องค์ราชินี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมทั้งยกระดับและสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะนำไปสู่การเข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งมีความผูกพันกับพื้นที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

ขณะที่นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่และน่าน มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความได้เปรียบของธรรมชาติ เช่น ภูเขาที่สวยงามและสลับซับซ้อน วัฒนธรรมล้านนา ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์กระจายทั่วไป ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ภาคเหนือตอนบนจะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน แต่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ธุรกิจ MICE การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มประเทศ GMS เพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน (AEC) ต่อไปในอนาคต

สำหรับรายละเอียดการจัดงานตามโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ “ศิลปาชีพ ชาติพันธุ์ล้านนา เทิดไท้องค์ราชินี” มีกิจกรรมประกอบด้วย 

การจัดโรด์โชว์ (Road Show) งานแสดงนิทรรศการเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณศูนย์ศิลปาชีพ ภายใต้ชื่องาน “ศิลปาชีพ ชาติพันธุ์ล้านนา เทิดไท้องค์ราชินี” ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ จังหวัดลำพูน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ ๒ จังหวัดลำปาง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และครั้งที่ ๔ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและบูธโครงการพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๙ โครงการ อาทิเช่น ศูนย์โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทย ตามพระราชดำริ (ปางอุ๋ง) เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม FAM Trip เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมท่องเที่ยว ที่ต้องการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว (Long Stay) จากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี มาทดลองท่องเที่ยว เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ (เส้นทางเชียงใหม่ – อำเภอปาย – อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – อำเภอขุนยวม – เชียงใหม่) 

การจัดทำ “สารคดีเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ พื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ป้าย Cut Out, Mini Cut Out และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ได้แก่ Facebook, Youtube และ Website

ส่วนรายละเอียดการจัดงานตามโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ มีกิจกรรมประกอบด้วย 

การจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ภายใต้ชื่องาน “ย้อนรอย เส้นทางถนนสายสงคราม” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในงานพบกับการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าท้องถิ่นของญี่ปุ่นและไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นทุกวัน โดยในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินตำนานเพลงเพื่อชีวิต หงา คาราวาน สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พบการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินขลุ่ยชั้นครู อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และการแสดง แสง สี เสียง ชุด “ขุนยวม ชีวิตงามเมืองสามหมอก สายสัมพันธ์แห่งสงครามและมิตรภาพ” ส่วนในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นอกจากจะมีการแสดง แสง สี เสียง ชุด “ขุนยวม ชีวิตงามเมืองสามหมอก สายสัมพันธ์แห่งสงครามและมิตรภาพ” แล้ว ยังจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยใหญ่อีกด้วย

การจัดกิจกรรม FAM Trip รูปแบบคาราวานรถยนต์เพื่อการท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยวในโซนเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งมีความผูกพันกับพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาทดลองท่องเที่ยวและร่วมย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ (เส้นทางเชียงใหม่ – อำเภอปาย – อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – อำเภอขุนยวม – จังหวัดเชียงใหม่) 

การจัดทำ “สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ป้าย Cut Out, Mini Cut Out และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network ได้แก่ Facebook, Youtube และ Website

เซลฟี่ก่อนกิน ปาท่องโก๋มังกร-สารพัดสัตว์ ลูกค้าแน่นคิวยาวทุกวัน

เซลฟี่ก่อนกิน ปาท่องโก๋มังกร-สารพัดสัตว์ ลูกค้าแน่นคิวยาวทุกวัน

ลิ้มรสวิถีแห่งศรัทธาของชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

ลิ้มรสวิถีแห่งศรัทธาของชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

รวม 10 ร้านดังทะเลหัวหิน ไปถึงที่แล้ว ไม่ควรพลาด!!

รวม 10 ร้านดังทะเลหัวหิน ไปถึงที่แล้ว ไม่ควรพลาด!!

10 ทะเลสาบน้ำใส สวรรค์บนพื้นน้ำในนิวซีแลนด์

10 ทะเลสาบน้ำใส สวรรค์บนพื้นน้ำในนิวซีแลนด์

รวม 29 ประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องง้อวีซ่า!!

รวม 29 ประเทศ เที่ยวได้ไม่ต้องง้อวีซ่า!!

จะไปเที่ยวทั้งทีในแต่ละประเทศใช้งบเท่าไหร่บ้าง ที่นี่มีคำตอบ !!

จะไปเที่ยวทั้งทีในแต่ละประเทศใช้งบเท่าไหร่บ้าง ที่นี่มีคำตอบ !!

เผยสาเหตุทำไมหนังสือเดินทางทั่วโลกมีแค่ 4 สี

เผยสาเหตุทำไมหนังสือเดินทางทั่วโลกมีแค่ 4 สี

“สงกรานต์สุดท้าย” หนังไวรัลสุดแรงที่ต้องดูก่อนไปสนุกวันสงกรานต์ จาก ผกก. ปิง เกรียงไกร

“สงกรานต์สุดท้าย” หนังไวรัลสุดแรงที่ต้องดูก่อนไปสนุกวันสงกรานต์ จาก ผกก. ปิง เกรียงไกร

เสน่ห์ชุมชนไทยไม่ไปไม่รู้ "ดาวตกลงกลางทะเลหมอก ชุมชนเผ่ามูเซอร์" บ้านจ่าโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน

เสน่ห์ชุมชนไทยไม่ไปไม่รู้ "ดาวตกลงกลางทะเลหมอก ชุมชนเผ่ามูเซอร์" บ้านจ่าโบ่ จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมท่องเที่ยวเดือนเมษายน 2560

กิจกรรมท่องเที่ยวเดือนเมษายน 2560

ด่วนที่สุด!! ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวสาร 2560

ด่วนที่สุด!! ประกาศงดจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวสาร 2560

7 ชายหาดยอดนิยมให้เที่ยวคลายร้อนในช่วงสงกรานต์

7 ชายหาดยอดนิยมให้เที่ยวคลายร้อนในช่วงสงกรานต์

ร้อนนักใช่ไหม? ไปเที่ยวเมืองหิมะกันเถอะ 5 เมืองหิมะสุด "Cool" ในไทย

ร้อนนักใช่ไหม? ไปเที่ยวเมืองหิมะกันเถอะ 5 เมืองหิมะสุด "Cool" ในไทย

เด็กบ้านนอกเข้ากรุง ชมบอลไทย - ซาอุดิอาระเบีย ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

เด็กบ้านนอกเข้ากรุง ชมบอลไทย - ซาอุดิอาระเบีย ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

5 วัดงาม!! ทำบุญเสริมโชค ต้อนรับปีใหม่ไทย

5 วัดงาม!! ทำบุญเสริมโชค ต้อนรับปีใหม่ไทย

เสน่ห์ชุมชนไทยไม่ไปไม่รู้ "นอนบ้านดิน ถิ่นชิมชา ชุมชนจีนยูนนาน" บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

เสน่ห์ชุมชนไทยไม่ไปไม่รู้ "นอนบ้านดิน ถิ่นชิมชา ชุมชนจีนยูนนาน" บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน

ข้อมูลจาก Jetradar : 10 ปลายทางต่างประเทศยอดนิยมในช่วงสงกรานต์ 2560

ข้อมูลจาก Jetradar : 10 ปลายทางต่างประเทศยอดนิยมในช่วงสงกรานต์ 2560

ตะลุยเมืองเก่าภูเก็ต ย่านชิโนโปรตุกีสสุด Classic!!!

ตะลุยเมืองเก่าภูเก็ต ย่านชิโนโปรตุกีสสุด Classic!!!

6 สิ่งที่ต้องทำก่อนฤดูร้อนจะหมดไป!

6 สิ่งที่ต้องทำก่อนฤดูร้อนจะหมดไป!

พาใจไปพัก สวรรค์บนพื้นน้ำ ที่ "หมู่เกาะสิมิลัน"

พาใจไปพัก สวรรค์บนพื้นน้ำ ที่ "หมู่เกาะสิมิลัน"

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์